Ochrona danych osobowych

1. JGLM.org.pl przetwarza dane osobowe podawane przez rejestracji na Szkolenie DHT oraz podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie jglm.org.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez JGLM.org.pl zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Kościół Boży HESED w Białymstoku, ul. Żeromskiego 1A/23, 15-349 Białystok. NIP 5423361788 Regon 383429462

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
• telefoniczny, pod numerem: 570670147;
• e-mailowy, pod adresem: dht@jglm.org.pl
• listowny, pod adresem: JGLM Polska , Trzebieszowice 50/1 57-540 Lądek Zdrój

5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie JGLM.org.pl lub przy wypełnianiu formularza, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający JGLM.org.pl do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów.. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów JGLM.org.pl.

6. Dane osobowe rejestrującego sie lub wypełniająceho formularze kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zadań czy oczkiwań, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych zobowiązań, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez JGLM.org.pl danych osobowych, Rejestrujący się na szkolenie lub wypełniającym formularz kontaktowy przysługuje prawo do: (I) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (II) sprostowania (poprawienia) danych; (III) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (IV) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (VI) przeniesienia danych do innego administratora.

8.Wypełniający formularz rejestracyjny lub kontaktowy uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez JGLM.org.pl danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

9. Dane osobowe przekazywane są Kościół Boży HESED w Białymstoku w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez JGLM.org.pl danych sprawi jednak, że nie będzie można wypełnić formularza kontaktowego lub rejestracyjnego.

10. JGLM.org.pl nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą rejestrującą się lub wypełniającą formularz na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.